EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

Nu är det klart, den 18 juni 2020 antog Euro­pa­par­la­mentet formellt EU:s förordning om gemensam taxonomi för miljö­mässigt hållbara inve­ste­ringar. Syftet är att säker­ställa att finans­sektorn får gemen­samma rikt­linjer för vilka inve­ste­ringar som ska få...
En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

Paral­lellt med den stora kris som covid-19 har lett till, är miljökrisen ständigt närva­rande. Nu flyttar den nya Euro­peiska kommis­sionen fram sina posi­tioner i frågan med förslag på en euro­peisk grön giv. Den ska främja ett effektivt resurs­ut­nytt­jande, en...
Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

I början av coro­nakrisen utsågs livs­me­dels­sektorn som en av samhällets bärande sektorer. Lant­bruket är en viktig livsnerv, men delar av livs­me­dels­pro­duk­tionen är fort­fa­rande ett hot mot planeten. Lösningen är ett hållbart och lönsamt lantbruk. Hur kan vi...
Halvera utsläppen nu – ny vägledning för företagen

Halvera utsläppen nu – ny vägledning för företagen

I samband med nu pågående World Economic Forum i Davos så släpps ”1.5°C Business Playbook” som bland annat kolle­gorna Göran Erselius, Jannike Hising och Nina Ekelund medverkat i. Varför ska vi halvera utsläppen?- Utsläppen behöver börja minska redan 2020 och halveras...
Från flygskam till Netflixskam?

Från flygskam till Netflixskam?

IT är idag en självklar del av våra liv och under­lättar många saker som tidigare var tidskrä­vande och svårt. Men samtidigt står utsläppen från IT-sektorn för cirka 2–4 procent av all världens klimat­på­verkan. Läs vad vår kollega Markus Ekelund tänker kring IT och...