Vårbudgeten: klimatomställningen riskerar försvagas

Vårbudgeten: klimatomställningen riskerar försvagas

April­väder. Ömsom sol, ömsom snö. I de snabba skif­tenas månad svängde det även på miljö­om­rådet. I början av april läste jag miljö­myn­dig­he­ternas uppföljning av de svenska miljömålen. Utveck­lingen bedömdes som negativ för både klimat­målet och de fyra mål som...
Våra sista år – eller?

Våra sista år – eller?

Ödes­mättat. Så låter det. Rubri­kerna som signa­lerar att det är ett fåtal ”år kvar”. Vissa säger tio år, andra nio år, någon åtta, somliga tre – alla med hänvisning till FN:s klimat­panel. Vad händer då? undrar nog många. Och stämmer dessa trum­petstötar...
Biokols stabilitet — Kolinlagring att räkna med

Biokols stabilitet — Kolinlagring att räkna med

Till­sammans med SLU, Sveriges lant­bruks­u­ni­ver­sitet, ska 2050 forska om hur biokol kan bidra till negativa växt­hus­gas­ut­släpp. Forsk­nings­pro­jektet ska ge stärkt kunskap om biokolets stabi­litet i svensk jord­bruksmark och skapa förståelse om hur lösningar...