Likt en bukett påsk­liljor blommar nu anslagen till miljö­sats­ningar i rege­ringens och samar­bets­par­ti­ernas budget. Efter nedskär­ningar i riks­dagens budget­beslut i höstas åter­ställer rege­ringen nu flera budget­poster. Det ökar möjlig­he­terna att nå miljömålen.

En viktig nyhet i våränd­rings­bud­geten – som rege­ringens förslag kallas – är en satsning på åtgärder som fångar upp koldioxid från atmo­sfären. Som en del av janu­a­ri­av­talet mellan S, C, L och MP satsar rege­ringen nu 100 miljoner kronor i stöd för bland forskning, utveckling och inve­ste­ringar som ger sådana negativa utsläpp. Det är en begränsad satsning i förhål­lande till de enorma behov som finns inom området, men den är ett välbe­hövligt första steg eftersom det mesta talar för att klimat­målen inte nås utan negativa utsläpp.

Inom klimat­om­rådet gör rege­ringen flera andra sats­ningar, där riks­dagen tidigare sänkte budgeten. Anslaget till inve­ste­ringar i Klimat­klivet och ladda hemma-stöd fördubblas, från 750 miljoner kr till 1,5 miljarder kr, och stödet till solceller ökar med 300 miljoner kr. En nyhet är också en satsning på 50 miljoner kr för upphandling av nattåg från Sverige till konti­nenten.

Utanför klimat­om­rådet sker andra sats­ningar och åter­ställare, däribland 100 miljoner kr för att skydda områden med rik natur och 200 miljoner kr för våtmarker, skötsel av skyddad natur och vand­rings­leder i fjällen. Åtgärder för att minska över­göd­ningen av haven får 120 miljoner kr, och sanering av miljö­gifter till­delas 40 miljoner kr mer. Viktigt är också 150 miljoner kr för att ersätta markägare vid skydd av skog med nyckel­bi­o­toper.

Nu har inte hela budget­för­slaget presen­terats, men av de siffror som släppts framgår att det också görs vissa sänk­ningar rörande bland annat miljö­bud­geten. Ofta rör det sig om åter­ställ­ningar till de nivåer som fanns i budget­pro­po­si­tionen för 2019, dvs. det förslag från rege­ringen som riks­dagen då röstade ner till, förmån för en budget med kraftigt urholkade miljö­sats­ningar. Nu vänder vinden igen.

Nettot i raden av höjningar och fåtalet sänk­ningar är nämligen en stor budgetökning som gynnar miljömålen. Sammanlagt blir netto­sats­ningen nästan 1,6 miljarder kr.

Samar­betet mellan S, C, L och MP ger budget­blommor som med tiden lär blomma ut till goda miljömåls­frukter.

Mikael Karlsson
mikael.karlsson@2050.se