Bilen, biffen, bostaden och börsen. Så formu­lerade en finurlig person vilka faktorer som ligger bakom merparten av en genom­snittlig svensks utsläpp av växt­hus­gaser. Att bilåkning, biffätning och uppvärmning av en bostad leder till koldi­ox­id­ut­släpp är lätt att se, men utsläppen från börsen (det vill säga de utsläpp som härrör till finan­siella place­ringar) kan framstå som lite mer avlägsna i det vardagliga livet.

Men om du vill minska ditt personliga bidrag till klimat­för­änd­ringen har du all anledning att fundera på hur dina bespa­ringar och pensions­pengar är placerade. Om du dessutom tror att vi går mot en värld med mindre kol och mer förnybart kan det vara moti­verat av rent priva­te­ko­no­miska skäl att inte sitta och äga aktier i bolag vars produkt du inte tror på.

Tre viktiga anled­ningar att inve­stera hållbart kan samman­fattas med frågorna nedan:

1. Vem vill du ge glädjen att kunna nyttja dina pengar när du inte behöver dem själv?
2. Hur tror du att fram­tidens ekonomi kommer se ut?
3. Hur vill du använda din konsu­mentmakt på finans­mark­naden?

Oklart? Låt mig förklara…

1. Vem ska kunna nyttja dina pengar?
Finans­mark­nadens huvud­syfte är egent­ligen att kana­lisera pengar dit de kan göra störst nytta i varje enskilt ögon­blick. Bespa­ringar är per defi­nition pengar som du inte behöver precis just nu (annars skulle du ju använda dem istället för att spara dem), och därför skapar finans­mark­naden samhälls­nytta om någon som har större behov av pengarna just nu kan använda dem. I princip varenda svensk är ägare av något stort olje­bolag, åtminstone genom sin pensionsfond. Det innebär att medan du väntar på att kunna plocka ut pengarna i pension kan dessa olje­bolag använda pengarna till prospek­tering och utvinning av den olja som kommer göra ditt liv som pensionär en aning mindre tryggt. Vill du hellre att pengarna ska användas för att forska fram nya bättre förnybara lösningar så bör du placera pengarna på ett sådant sätt att de kan användas av bolag som arbetar med förnybar energi.
Utöver att till­gäng­liggöra kapital åt vissa företag så innebär inve­ste­ringar i aktier (direkt eller genom fonder) också att du blir en makt­faktor i före­taget, om än väldigt liten. Något som har blivit allt vanligare är att insti­tu­tio­nella inve­sterare använder sin ägarpost till att ställa krav på bolag att agera mer ansvars­fullt (här kan man läsa mer om vårens bolags­stämmor för några stora olje­bolag).

2. Hur kommer fram­tidens ekonomi se ut?
Den första punkten är i någon mening altru­istisk: Även den som tror att olje­bolag kommer stiga i värde kan ju vara intres­serad av att kana­lisera sitt eget kapital till förnybart för den goda sakens skull. Men om du på allvar tror att världs­e­ko­nomin kommer att förändras i hållbar riktning och att ener­gi­för­sörj­ningen kommer bygga mer på förnybar och mindre på fossil energi i fram­tiden, då borde det finnas pengar att tjäna att på att avyttra kol- och olje­bolag och satsa pengarna i den fram­växande indu­strin för förnybar energi istället. Låter det orimligt? Det finns många stora inve­sterare som inte tycker det, exem­pelvis medlem­marna i FN-ledda Port­folio Decar­bo­ni­zation Coalition.

3. Hur vill du använda din konsu­mentmakt?
Många tänker nog på finans­mark­naden som något helt annat än mark­naden för exem­pelvis mat och kläder. Men skill­naden är inte så stor som man kan tro. Precis som på andra mark­nader styrs priset på värde­papper av utbud och efter­frågan, och precis som att fler bönder går över till ekologisk produktion när kunderna efter­frågar ekolo­giska produkter kommer fler finans­bolag att erbjuda hållbara sparal­ter­nativ om de märker att kunderna vill ha det. Därför har en sparare på finans­mark­naden konsu­mentmakt på samma sätt som kunderna i livs­me­dels­af­fä­rerna har det.

Om några dagar tänkte jag skriva lite mer om hur vi som arbetar på 2050 placerar våra egna pensions­pengar.

Nils Westling

Publi­cerat på tisdag 16 augusti, 2016