Den 6 oktober disku­te­rades EU:s klimatlag i Euro­pa­par­la­mentet. Förslaget från kommis­sionen bemöts med 175 förslag från parla­mentet. Förslag om att EU ska vara klimat­ne­utralt 2050, klimat­del­målet till 2030 höjs från 40 procent till 60 procent, att det införs ett delmål till 2040 (förslag senast 2023) och att det också införs en klimat­budget, som visar hur stort utsläpps­ut­rymme som finns kvar. EU kommer bli världens första kontinent som blir klimat­ne­utral till år 2050. Nina Ekelund, grundare till 2050 och senior rådgivare svarar på frågor om klimat­lagen.

Varför är EU:s nya klimatlag viktig?
- Det är ett histo­riskt beslut. Det ger en tydlig färdplan med många oerhört viktiga förslag som visar vägen hur EU blir klimat­ne­utralt till 2050. Delmålet till år 2030 är viktigt för att vi i närtid kan se om vi är på rätt spår. Det här visar hur EU kombi­nerar konkur­rens­kraft med höjda klima­tam­bi­tioner och samtidigt säker­ställer att det är en rättvis omställning, berättar Nina Ekelund.

- Vi kommer att få se ett annat Europa, ett Europa som ställer om. Oavsett om det blir 55 eller 60 procent, allra helst 65 procent tycker jag, så kommer Europa behöva ställa om. Det betyder att indu­strier kommer ändras och jobb kommer byta skepnad. Det blir inte sämre utan tvärtom bättre för både människor och företag, jämfört med att vi inte gör något. De som kommer drabbas är de som vägrar ställa om. Vi har bara ett alter­nativ.

Parla­mentets beslut idag, den 7 oktober, på 60 procent till 2030 blir nu parla­mentets bud i förhandling med kommis­sionen och rådet när klimat­lagen ska förhandlas. När beslutet är taget, förhopp­ningsvis senare i höst, kommer bland annat det nya klimat­målet leda till att direktiv uppgra­deras; allt­ifrån cirkulär ekonomi till bilars utsläpp och utsläpps­handel.

Hur kommer detta att påverka EU?
- Alla sektorer kommer påverkas och måste bidra. Kommis­sionen är tydlig med att vi också behöver negativa utsläpp efter 2050. Det betyder därmed att utsläpps­minsk­ningar behövs samtidigt som vi behöver planera för vilka sänkor som är viktiga framöver.

- Det kommer påverka indu­strin och därmed behöver indu­strin bidra. Därför finns också stöd och styr­medel för att indu­strin ska kunna ställa om och att för att omställ­ningen ska vara rättvis, vilket också betyder att anställning inte ska ställas mot klimatom­ställning.

Varför är utsläpps­bud­geten viktig?
- I lag fast­ställer man hur stort utsläpput­rymmet är och hur mycket som finns kvar utifrån 1,5 graders­målet. Koldi­ox­id­bud­geten förtyd­ligar hur mycket växt­hus­gaser som kan släppas ut till 2050 och den ger samtidigt närings­livet förut­sägbara och lång­siktiga styr­medel, avslutar Nina Ekelund.