Det blir tydligare att allt fler bolag inser vikten av att inte­grera klimat­frågan samt dess risker och möjlig­heter i verk­sam­heten. Paral­lellt ökar kraven för rappor­tering, bland annat genom IFRS:s nya orga­ni­sation, EU:s Corporate Sustai­na­bility Reporting Directive (CSRD) och Taxonomin. 

Under förra veckan presen­terade Inter­na­tional Financial Reporting Stan­dards (IFRS) Foundation den nya samman­slut­ningen Inter­na­tional Sustai­na­bility Stan­dards Board (ISSB) vars syfte är att ta fram ett globalt omfat­tande ramverk för ökad trans­parens och jämför­barhet håll­bar­hets­rap­porter emellan. Liksom för den finan­siella rappor­te­ringen. Ett av flera ramverk som är tänkt att linjera med både CSRD och ISSB är Task­force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). TCFD:s syfte är att under­lätta inte­gre­ringen av klimat­re­la­terade finan­siella risker och möjlig­heter i orga­ni­sa­tioner. Allt fler bolag väljer att hänvisa till TCFD i sina års- och håll­bar­hets­rap­porter och antalet offi­ciella ”TCFD supporters” har ökat med drygt 73% under 2021 gentemot före­gående år enligt oktobers status­rapport. Vi på 2050 har också sett en tydlig uppväxling av arbetet med ramverket bland de bolag vi arbetar med under året. Julia Wennberg och Sandra Gustafsson, konsulter på 2050, belyser – de icke så själv­klara – förde­larna med TCFD och de naturliga stegen framåt för de bolag som redan påbörjat imple­men­te­ringen med TCFD:s rekommendationer.

Vilka fördelar har de bolag som redan följer TCFD:s rekommendationer? 

Utöver de själv­klara förde­larna att bolag som arbetar med TCFD får en bättre över­blick och hantering av sina risker så finns idag allt tydligare förvänt­ningar från intres­senter att rapportera i enlighet med rekom­men­da­tio­nerna. Framför allt upplevs inve­sterare mer intres­serade av klimat­re­la­terad infor­mation men nu väntas även ett upptrappat arbete med klima­trisker bli aktuellt med hänsyn till EU:s kommande direktiv CSRD.

Vad vet vi om Corporate Sustai­na­bility Reporting (CSRD)?

CSRD antogs av EU-kommis­sionen i april och träder i kraft 2024, då företag ska rapportera data från räken­skapsåret 2023.  Härnäst ska förslaget tas till Euro­pa­par­la­mentet och Euro­peiska unionens råd där vi förväntar oss att resul­tatet blir en slutlig lagtext baserat på kommis­sionens förslag. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) presen­terade i fredags arbets­gruppen som ska agera expertstöd och kvali­tets­säkring i fram­ta­gandet av gemen­samma stan­darder för rappor­tering i enlighet med CSRD. Direk­tivet ställer krav på att bolag av viss storlek (sett till antal anställda, balansom­slutning och/eller netto­om­sättning) ska redovisa hur klimat­re­la­terade risker inte­greras och hanteras. Med stor sanno­likhet kommer det ställas krav på att denna infor­mation ska tred­je­part­granskas. Något fler­talet stora bolag gör på frivillig basis idag, men vilket alltså blir krav.

Direk­tivet kommer att komplet­teras med stan­darder för håll­bar­hets­rap­por­tering. ERFAG släppte nyligen en prototyp av en standard för rappor­tering av klima­ta­spekter. Rikt­lin­jerna som ges av TCFD över­ens­stämmer väl med de förväntade kraven i CSRD vilket ger de aktörer som redan påbörjat arbetet med TCFD ett försprång i det arbete som sannolikt blir krav om redan två år. Vi förväntar oss ett nytt utkast på stan­dar­derna i slutet av månaden.

Hur omfat­tande är TCFD:s rekommendationer?

TCFD uppskattade 2017 att en full imple­men­tering av rekom­men­da­tioner skulle ta omkring fem år och därefter förväntas förbätt­rings- och uppfölj­nings­ar­betet att fort­skrida. Idag har inget företag ännu lyckats med en full­ständig TCFD-imple­men­tering. Med hänsyn till förvänt­ningarna kring tids­ramen från TCFD kommer det vara viktigt att de som inte redan påbörjat sin imple­men­tering lägger på en extra växel för att se till att de har möjlighet att samla in nödvändig infor­mation från verk­sam­hetsåret 2023.

Ett annat ramverk som förväntas träda i kraft nu vid årsskiftet är EU:s taxonomi. I taxo­nomin ställs det krav på många verk­sam­heter som klas­si­fi­ceras som ”gröna” att man ska ha gjort en risk- och sårbar­hets­a­nalys samt följt upp med åtgärder. Aktörer som redan arbetar med sina klimat­re­la­terade risker och möjlig­heter genom TCFD kan dra stor fördel av detta arbete för att säker­ställa taxonomilinjering.

Hur ska man börja? 

Många lagkrav och stan­darder är på gång och det kan tyckas över­väl­di­gande, dock är det betryg­gande att fler­talet verkar luta sig mot TCFD. Vi ser en över­gri­pande trend att många initiativ och stan­darder lierar med varandra och TCFD har blivit ett sådant ramverk som är — och kommer bli ännu mer — användbart för att nå upp till flera rappor­te­ringskrav. För de stora bolag som berörs av EU:s rappor­te­ringskrav men inte har påbörjat arbetet med TCFD än är det hög tid att sätta ihop en arbets­grupp och påbörja implementeringen.

Av vår erfa­renhet är ett viktigt första steg att få styrelse och/eller ledning ombord för att sedan utgå ifrån existe­rande processer och data innan en orga­ni­sation påbörjar imple­men­te­ringen del för del. Vi tycker det är värt att poängtera att rappor­te­ringen är viktig, men det allra vikti­gaste är att genomgå processen av en imple­men­tering och att se rappor­te­ringen som ett hjälp­medel för att lyfta företags hela stra­te­giska arbete.