I förra veckan mottog rege­ringen den hand­lingsplan som en utsedd dele­gation skapat för att stödja och stimulera Agenda 2030-målen. Närings­livet har en viktig roll i förverk­li­gandet av hand­lings­planen. Mikael Karlsson, en av dele­ga­tions­med­lem­marna och senior konsult på 2050, ser goda möjlig­heter för de företag som anpassar sina affärer till den nya utveck­lingen.    

Vad innebär slut­be­tän­kandet?

- En ansikts­lyftning för staten, så lyder en samman­fattning av förslagen från Agenda 2030-dele­ga­tionen. Såväl målstyrning och budget­arbete som utred­ningar och myndig­hets­ut­övning behöver riktas in på att gynna de 17 globala håll­bar­hets­målen. Nu kommer en stående Agenda 2030-kommitté utses, för att följa arbetet och föreslå förstärkta insatser, säger Mikael.

Vilken roll kommer närings­livet spela i den hand­lingsplan som dele­ga­tionen tagit fram?

- Under det dryga decennium som återstår innan målen senast ska nås spelar närings­livet, kommu­nerna och civil­sam­hället centrala roller, alla krafter behövs. Vi har inte minst sett att många företag har möjlighet och vilja att avancera i en hållbar riktning och det är viktigt att närings­livet fort­sätter att driva omställ­ningen, säger Mikael.  

Hur ska företag göra för att skapa lönsamhet när imple­men­te­ringen av hand­lings­planen ska genom­föras?

- Agenda 2030 får en allt större bety­delse som vägvisare till fram­tiden. Omställ­ningen till hållbar utveckling är förstås utma­nande men bjuder också på stora möjlig­heter. Dele­ga­tionens förslag som rör offentlig upphandling gynnar aktörer som tar håll­barhet på allvar. Det gör också medve­ten­heten om de globala målen, som breder ut sig bland allmänhet och företag. De företag som tar vara på möjlig­he­terna och anpassar sina affärer till den nya utveck­lingen har goda möjlig­heter att skapa ökad lönsamhet, avslutar Mikael.

 

För mer infor­mation vänligen kontakta:
Mikael Karlsson, senior konsult 2050, mikael.karlsson@2050.se