April­väder. Ömsom sol, ömsom snö. I de snabba skif­tenas månad svängde det även på miljö­om­rådet. I början av april läste jag miljö­myn­dig­he­ternas uppföljning av de svenska miljömålen. Utveck­lingen bedömdes som negativ för både klimat­målet och de fyra mål som mest rör biologisk mångfald. Tyvärr var det inget april­skämt utan ännu ett tecken på otill­räck­lighet i samhällets miljö­arbete, där poli­tiken är det nav som åtgär­derna kretsar kring. 

Trans­port­sektorn innebär ljusglimtar

Någon dag senare läste jag Natur­vårds­verkets underlag till rege­ringens klimat­re­do­visning, där etapp­målen bedöms. För första gången bedömdes där att 2030-målet för inrikes trans­porter kan nås med beslutade styr­medel. Kritiker må med rätta säga att alla utsläpp av klimat­gaser från sektorn inte ingår, men det är ändå ett viktigt steg framåt. Det som tidigare bedömdes omöjligt går nu att uppnå, i hög grad tack vare reduk­tions­plikten. Även bonus-malus-systemet bedömdes har bidragit.

Två propo­si­tioner missar möjlig­heten att påskynda omställningen

Men Natur­vårds­verkets underlag utgick ifrån beslut fram till första mars i år. Det betyder att förslag som rege­ringen lagt därefter – som det klimat­po­li­tiska stolp­skottet i mitten på mars om att ge bilägare en tusenlapp eller mer – inte beak­tades. Givetvis kunde inte heller förslagen i den ekono­miska vårpro­po­si­tionen och våränd­rings­bud­geten, som kom i mitten av april, beaktas. De båda propo­si­tio­nerna beskriver den förda poli­tiken och dess planerade utveckling. De utgör två utmärkta till­fällen för rege­ringen att lyfta fram behovet av, eller konkret föreslå, en skärpt klimatpolitik.

Kapp­löpning i klimat­po­li­tiska försvagningar 

Men något sådant är det inte frågan om. Med vissa undantag hakar rege­ringen snarare på i den kapp­löpning om klimat­po­li­tiska försvag­ningar som nästan alla partier deltar i. Utöver rege­ringens bidrag till alla bilägare föreslås sänkta klimat­re­la­terade skatter och en paus för såväl index­e­ringen av driv­me­dels­skat­terna som den viktiga reduktionsplikten.

De positiva undan­tagen består i att mer resurser förs till bonus-malus-systemet och gods­trans­porter på järnväg. Paral­lellt ska även det otidsenliga systemet för rese­avdrag göras mindre klimatskadligt. Det är bra men legi­ti­merar inte att viktiga hörn­stolpar i klimat­po­li­tiken försvagas.

Effektiv klimat­po­litik och välriktade stödåt­gärder måste kunna kombi­neras

Givetvis kan stödåt­gärder behövas om priser skenar, såväl för enskilda som samhällsviktiga verk­sam­heter som jordbruk. Men det är proble­ma­tiskt om stöd utformas som försvagad klimat­po­litik. Den ska sätta pris på miljön som ska premiera dem som utvecklar ny teknik eller minskar använd­ningen av fossila bränslen. Om exem­pelvis barn­fa­miljer påverkas så är ett höjt barn­bidrag långt bättre än sänkta klimatskatter, ur både fördel­nings­po­litisk och klimat­po­litisk synpunkt. En tusenlapp till alla bilägare, oavsett om de är miljar­därer som jobbar hemma i storstan eller lågin­komst­tagare som pendlar i glesbygd är dubbelt kontra­pro­duktivt. Och frågan infinner sig varför inte kollek­tiv­tra­fi­kanter får stöd; där har ju priserna också gått upp ordentligt på flera håll.

Ener­gi­för­sörj­ningen och klimatet 

Är då ryckig­heten april­vä­der­s­lik­nande, en till­fällig följd av kriget i Ukraina? Det är tveksamt; dels lyfte partier förslag om nedmon­terad klimat­po­litik redan före kriget, dels innebär rege­ringens politik att miljö­bud­geten beräknas minska rejält kommande år. Miljö­mi­nistern sökte försvara utförs­löpan med att så alltid är fallet i slutet av en mandat­period. Men det stämmer inte. För fyra år sedan beräk­nades stora ökningar för kommande år, för åtta år sedan beräk­nades ungefär bibe­hållen nivå. 

Utan skärpt miljö­po­litik går det alltså åt fel håll, i alla fall för den som tar miljömålen på allvar. Om reduk­tions­plikten urholkas som vissa partier vill, så spricker även 2030-målet, som nu är i sikte.

Frågan är vad väljarna tänker om den ryckiga klimat­po­li­tiken. Miljöfrågan har pendlat de senaste åren; den ligger lägre än i höstas men i nivå med vid förra valet. Ener­gi­frågan klättrar i viktighet. Kanske leder det till att politik för effektiv ener­gi­an­vändning vinner över bidrag till fossila bränslen? Det skulle gynna såväl klimatet som plån­boken och företag som går före, och samtidigt miss­gynna Putins krig. Det kanske är en tanke att ta fasta på när vi går mot ljusare tider och debatt inför valet. 

Mikael Karlsson
Veten­skaplig rådgivare 2050